Siekiant didinti Universiteto mokslinės veiklos valdymo veiksmingumą bei tarptautiškumą, 2021 m. apjungus Projektų plėtros skyrių bei Kompetencijų raidos centrą buvo įsteigtas Mokslo ir kompetencijų centras.

Padalinio tikslas –  užtikrinti aktyvų Universiteto įsijungimą į tarptautinius  projektus bei stiprinti Universiteto – kaip patikimo ir kompetentingo projektų dalyvio ir partnerio – įvaizdį tarptautiniu lygmeniu.

Pagrindiniai padalinio uždaviniai:

  • koordinuoti ir administruoti Universiteto vykdomus projektus;
  • rinkti, sisteminti ir Universiteto padaliniams viešinti informaciją apie kvietimus teikti paraiškas;
  • teikti siūlymus Universiteto padaliniams dėl galimybių dalyvauti projektuose bei jungtis į tarptautinius partnerių konsorciumus;
  • konsultuoti Universiteto padalinius ir dėstytojus tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengimo, projektų vykdymo ir ataskaitų rašymo klausimais;
  • vykdyti viešųjų pirkimų stebėseną Universitetui aktualiomis temomis ir užtikrinti  Universiteto  dalyvavimą jose.

Projektai

Mokslo ir kompetencijų centro vadovė
Jūratė Balčiūnaitė

Mob. +370 614 15741

El. p. jurate.balciunaite@ksu.lt