fbpx

Studijų paskolos

AKTUALU: Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Valstybinis studijų fondas savo interneto svetainėje skelbs 2024 m. rudens semestrą valstybės remiamų paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą.

Rudenį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskolos gyvenimo išlaidoms suma per vienus studijų metus negali viršyti – 4 400 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai galės pasiskolinti iki 3 300 eurų.

2024 m. valstybės remiamas paskolas teiks „SWEDBANK“, AB bankas.

Kokios valstybės remiamų paskolų rūšys ir skolinamos sumos?

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje studentas skolinasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskola gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 4400 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.  Ši paskola (iki 3300 eurų per metus) pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą.

Išsamesnė informacija: Valstybės remiamos paskolos 

Valstybės paskolų ir Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas 

Paskolų teikimo studentams nuostatai 

Socialinės stipendijos

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t.y., 357,50 € per mėnesį, gali gauti visi Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

​Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą:

 • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d.
 • Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.

Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos “Parama” ir užpildžius naują prašymą “Socialinė stipendija”. Prisijungimo metu asmens tapatybė nustatoma elektroninės bankininkystės, elektroninio arba mobilaus parašo priemonėmis (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia).

Išsamesnė informacija: Socialinės stipendijos

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI 

Tikslinės išmokos neįgaliems  studentams

Tikslines išmokas (220 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus: 

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja: 

 – pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; 

 – pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

 

Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį). 

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prie informacinės sistemos “Parama” studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis,  elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka”. 

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos. 

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį, pavasario semestrą nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos. 

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. 

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis); 

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

– studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

– studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;

– studentui mirus.

 

Daugiau informacijos: Tikslinės išmokos

GPM lengvata

Studijų kainos kompensavimas

Projektu “Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams” valstybės nefinansuojamiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams kompensuojama jų už studijas sumokėta kaina, ne didesnė už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą norminę studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, pabaigusiems vienerius studijų metus ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Vykdant projekto veiką, siekiama, kad valstybės nefinansuojamų studentų studijų rezultatai būtų tinkamai įvertinti, būtų sumažinta jiems tenkanti finansinė našta, augtų studentų motyvacija toliau tęsti studijas bei didėtų valstybės nefinansuojamų studijų prieinamumas. 

Išsamesnė informacija apie studijų kainos kompensavimą: Studijų kainos kompensavimas 

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

Tai už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

Siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Išsamesnė informacija apie kompensavimą karo tarnybą atlikusiems asmenims: Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

Parama užsienio lietuviams

Išsamesnė informacija apie paramą užsienio lietuviams: Parama užsienio lietuviams  

KSU pažangumo stipendijos

Visi stojantieji turi galimybę pretenduoti į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijas.

 • Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į Universiteto vykdomas bakalauro, vientisųjų studijų ir magistro studijų programas. 80 procentų dydžio nuolaida viso studijų laikotarpio studijų kainai suteikiama:
 • į bakalauro arba vientisųjų studijų programas stojantiems asmenims, kurių stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas pagal 2023 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, be pridėtų papildomų balų yra 9 balai arba daugiau. Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijos suteikiamą 80 procentų dydžio nuolaidą gali pretenduoti visi nustatyto dydžio konkursinį balą turintys stojantieji, tiek stojantys per išankstinį tiesioginį priėmimą, tiek ir per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą.
 • į magistro studijų programas stojantiems asmenims, kurių ankstesnės studijos, suteikiančios teisę studijuoti KSU antrosios pakopos studijų programoje, yra baigtos Cum Laude arba Magna Cum Laude diplomu.

Išsamesnė informacija pateikiama čia

KSU skatinamosios stipendijos

Visi Universitete 2022/2023 m. m. ir vėliau mokamas studijas pradėję studentai gali pretenduoti į 20 procentų, 50 procentų arba 80 procentų dydžio nuolaidą studijų kainai suteikiančias Kazimiero Simonavičiaus universiteto skatinamąsias stipendijas. Šios stipendijos, remiantis nustatytais kriterijais, skiriamos aktyviausiems, labiausiai motyvuotiems ir geriausiai besimokantiems Universiteto studentams po kiekvieno studijų semestro. Studijų nuolaida suteikiama ateinančio studijų semestro studijų kainai.

Išsamesnė informacija apie į KSU stipendijas pretenduojančių asmenų atrankos kriterijus pateikiama čia