fbpx

Studijų paskolos

AKTUALU: Studentai prašymus internetu pateikti galės nuo 2024 m. vasario 5 d. 8:00 val. iki 2024 m. kovo 4 d. 15:00 val.

Pavasarį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 2 200 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali pasiskolinti iki 3 300 eurų.

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2023 m. kovo 20 diena. Prisijungę prie sistemos, kurioje pildė paskolos gavėjo prašymą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2024 m. valstybės remiamas paskolas teiks „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2024 m. kovo 20 d. iki 2024 m. balandžio 17 d.

Kokios valstybės remiamų paskolų rūšys ir skolinamos sumos?

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje studentas skolinasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskola gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 4400 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.  Ši paskola (iki 3300 eurų per metus) pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą.

Išsamesnė informacija: Valstybės remiamos paskolos 

Valstybės paskolų ir Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas 

Paskolų teikimo studentams nuostatai 

Valstybės paskolos (įstojusiems iki 2009 metų) 

Socialinės stipendijos

AKTUALU: šiuo metu galite pateikti prašymą. Sausio 20 vasario 15 dienomis Valstybinis studijų fondas priims prašymus socialinei stipendijai 2024 m. pavasario semestrą gauti.

Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, pretenduojantys į 357.50 eurų paramą, turi atitikti vieną iš šių kriterijų:

1. būti iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

2. turėti teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3. būti ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Primename, jog prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami elektroniniu būdu Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“.

Išsamesnę informaciją apie Valstybinio studijų fondo teikiamas paslaugas galima rasti: Socialinės stipendijos | Valstybinis studijų fondas (lrv.lt) 

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI 

Tikslinės išmokos neįgaliems  studentams

AKTUALU: 2023 m. rugsėjo 1 – spalio 16 dienomis vyksta prašymų priėmimas šalies aukštųjų mokyklų studentams 2023 m. rudens semestrą tikslinei išmokai gauti. Studentai, pretenduojantys į tikslinę išmoką, kviečiami elektroniniu būdu pateikti paraišką Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“. Prie sistemos studentas jungiasi per elektroninės valdžios vartus, naudodamasis turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildydamas formą „Tikslinė išmoka“.

 

 

Tikslines išmokas (196 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus: 

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja: 
 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; 
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; 
 • pagal profesinių studijų programą; 
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą; 
 • pagal trumpųjų studijų programą. 

 

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį). 

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prie informacinės sistemos “Parama” studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis,  elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka”. 

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos. 

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį, pavasario semestrą nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos. 

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. 

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas: 

 • jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis); 

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas: 

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos; 
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas; 
 • studentui mirus. 

 

Daugiau informacijos: Tikslinės išmokos | Valstybinis studijų fondas (lrv.lt) 

GPM lengvata

Studijų kainos kompensavimas

Projektu “Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams” valstybės nefinansuojamiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams kompensuojama jų už studijas sumokėta kaina, ne didesnė už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą norminę studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, pabaigusiems vienerius studijų metus ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Vykdant projekto veiką, siekiama, kad valstybės nefinansuojamų studentų studijų rezultatai būtų tinkamai įvertinti, būtų sumažinta jiems tenkanti finansinė našta, augtų studentų motyvacija toliau tęsti studijas bei didėtų valstybės nefinansuojamų studijų prieinamumas. 

Išsamesnė informacija apie studijų kainos kompensavimą: Studijų kainos kompensavimas | Valstybinis studijų fondas (lrv.lt) 

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

Tai už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

Siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Išsamesnė informacija apie kompensavimą karo tarnybą atlikusiems asmenims: Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims | Valstybinis studijų fondas (lrv.lt)

Parama užsienio lietuviams

Išsamesnė informacija apie paramą užsienio lietuviams: Parama užsienio lietuviams | Valstybinis studijų fondas (lrv.lt) 

KSU pažangumo stipendijos

Visi stojantieji turi galimybę pretenduoti į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijas.

 • Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į Universiteto vykdomas bakalauro, vientisųjų studijų ir magistro studijų programas. 80 procentų dydžio nuolaida viso studijų laikotarpio studijų kainai suteikiama:
 • į bakalauro arba vientisųjų studijų programas stojantiems asmenims, kurių stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas pagal 2023 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, be pridėtų papildomų balų yra 9 balai arba daugiau. Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijos suteikiamą 80 procentų dydžio nuolaidą gali pretenduoti visi nustatyto dydžio konkursinį balą turintys stojantieji, tiek stojantys per išankstinį tiesioginį priėmimą, tiek ir per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą.
 • į magistro studijų programas stojantiems asmenims, kurių ankstesnės studijos, suteikiančios teisę studijuoti KSU antrosios pakopos studijų programoje, yra baigtos Cum Laude arba Magna Cum Laude diplomu.

Išsamesnė informacija pateikiama čia

KSU skatinamosios stipendijos

Visi Universitete 2022/2023 m. m. ir vėliau mokamas studijas pradėję studentai gali pretenduoti į 20 procentų, 50 procentų arba 80 procentų dydžio nuolaidą studijų kainai suteikiančias Kazimiero Simonavičiaus universiteto skatinamąsias stipendijas. Šios stipendijos, remiantis nustatytais kriterijais, skiriamos aktyviausiems, labiausiai motyvuotiems ir geriausiai besimokantiems Universiteto studentams po kiekvieno studijų semestro. Studijų nuolaida suteikiama ateinančio studijų semestro studijų kainai.

Išsamesnė informacija apie į KSU stipendijas pretenduojančių asmenų atrankos kriterijus pateikiama čia