fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Law.

Research output / Mokslo produkcija

  1. Šimbelytė, Sigita; Moščenkova, Jelena. Compensation for damage in public procurement : some problematic //Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle. Kaunas. ISSN 2029-7130. 2019, p. 23-29.
  2. Šimbelytė, Sigita. Private expert in Lithuanian law: current situation and development perspectives // Taikomiejityrimai studijose ir praktikoje – Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2015, Vol. 11, No.1, 16, p. 113-120.
  3. Šimbelytė, Sigita. Specialių žinių panaudojimo įrodinėjimo procese formų ypatumai Lietuvos ir Rusijos teisėje: kaikurie probleminiai aspektai. // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice.Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2016, Vol.12, No.1, 9, p. 73-82.
  4. Šimbelytė, Sigita. The problems of regulating the procedural definition of legal persons subjects of administrativeresponsability // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice. Panevėžys :Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. eISSN 2669-0071. 2022, Vol.18, No.1, p. 120-127.
  5. Šimbelytė, Sigita; Tumėnienė, Virginija. Specialist role in criminal evidentiary procedure in Lithuanian law: someproblematic aspects // Turiba university. international scientific conference. Riga : Turiba university. 2017, p. 192-203.
  6. Šimbelytė, Sigita. Žalos atlyginimas viešuosiuose pirkimuose: teorija ir praktika // Studijos kintančioje versloaplinkoje Studies in a changing business environment: Straipsnių rinkinys. Vilnius. ISSN 2029-2805. eISSN 2029-2813. 2021, p. 180-186. [Index Copernicus] [M.kr.: S 001] [Aut. ind.: 1,000]7.Skujienė, Alma; Tumėnienė, Virginija; Moščenkova, Jelena; Šimbelytė, Sigita. Sharing economy: characterictics andchallenges = Dalijimosi ekonomika: ypatumai ir iššūkiai // Studijos kintančioje verslo aplinkoje: straipsnių rinkinys.Vilnius : Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija. ISSN 2029-2805. 2019, p. 13-19.
  7. Gabriūnas, Stasys; Šimbelytė, Sigita; Tumėnienė, Virginija. Žemės nuomos sutarčių sudarymo ypatumai =Peculiarities of land-rent contracts // Verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija : straipsnių rinkinys. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 2538-7383. 2018,Nr. 1(9), p. 109-115.
  8. Šimbelytė, Sigita. Finansinės sankcijos lietuvos aplinkosaugos teisėje = Economic sanctions in Lithuanianenvironmental law // Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle: Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Kolpingo kolegija. ISSN 2029-7130. 2021, p. 90-96.
  9. Šimbelytė, Sigita. The issue of the child’s right to know his origin and the ways to solve it // Sustainable developmentof law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas.Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN 9786098308020. p. 167-177.
  10. Šimbelytė, Sigita; Tumėnienė, Virginija. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų ir privačių pensijų kaupimosistemos: kai kurie probleminiai aspektai = State pension and private pension systems of the Republic of Lithuania:some problematic aspects // Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijospranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business: International applied research conferenceproceedings. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-7130. 2012, p. 1-11.