fbpx

Data: renkama grupė
Laikas: 9:30 – 13:30
Trukmė: 5 ak. val.
Kaina: 50 €
Vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Lektorius: prof. dr. Raimundas Kalesnykas

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis LR administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeitė iki šiol daugiau nei 30 metų galiojusį LR administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK). Dar sovietmečiu priimtas, daug sykių keistas ATPK stokojo vientisumo, jame numatytų sankcijų visuma iškraipė baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimą, todėl nebuvo aišku, kodėl kuris nors teisės pažeidimas pripažintas administraciniu teisės pažeidimu, o ne baudžiamuoju nusižengimu ar net nusikaltimu. Visos šios teisinės problemos bus išspręstos naujajame ANK. Jame apibrėžiama, kokios įstatymų uždraustos veikos yra administraciniai nusižengimai, taip pat nustatomos naujos administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių už ANK numatytus nusižengimus rūšys, jų skyrimo bendrosios nuostatos, terminai ir sąlygos, keičiamos administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų statusas, nustatomos naujos administracinių nusižengimų teisenos vedimo teisėtumo sąlygos.

Atkreiptinas dėmesys, kad ANK apima daug banketinių teisės normų, kurių teisinis reguliavimas yra itin dinamiškas, o teisės aktai (ypač poįstatyminiai) yra nuolat keičiami, todėl advokatai turėtų žinoti pagrindinius administracinių nusižengimų bylų teisenos bruožus, juos atriboti nuo kitų teisinių procesų, o praktikoje vadovautis administracinių ginčų santykiams aktualių teisės normų aiškinimu. Tenka pabrėžti, kad administraciniai teismai teisės normas aiškina ir taiko atsižvelgdami į konkrečios individualios bylos faktines aplinkybes, jas siedami su administracinio ginčo santykiams taikytina teisės norma, todėl advokatai turi tinkamai vadovautis ir praktikoje taikyti ANK įvirtintas naujas administracinių nusižengimų bylų teisenos taisykles.

Seminaro tikslas

Supažindinti mokymo dalyvius su administracinių nusižengimų bylų teisenos vedimo naujovėmis ir aktualiomis teismų praktikos formavimo nuostatomis šioje srityje.

Kam skirtas seminaras?

Advokatams ir advokatų padėjėjams, teisininkams.

Po seminaro dalyviai:

– žinos pagrindines administracinių nusižengimų bylų teisenos vedimo taisykles ir gebės jas taikyti praktikoje;
– susipažins su administracinių nusižengimų bylų teisenos stadijomis ir etapais, jas fiksuojančiais procesiniais dokumentais bei teisinėmis pasekmėmis pažeidus administracinių nusižengimų bylų teisenos tvarką;
– turės įgūdžių nustatyti procedūrinius (teisėtumo) pažeidimus iškelianti ir tiriant, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir juose priimant nutarimus (nutartis) bei užtikrinant priimtų nutarimų ir nutarčių vykdymą.

Nagrinėjamos temos:

 1. Administracinių nusižengimų bylų teisenai keliami reikalavimai pagal naująjį LR ANK:
  – administracinių nusižengimų kodeksas: teisinio reguliavimo aktualijos, diskusiniai klausimai;
  – administracinių nusižengimų bylų teisenos samprata, paskirtis, procesinės taisyklės;
  – procesiniai dokumentai, jų išsiuntimo, įteikimo terminai ir būdai;
  – proceso šalys, jų teisės ir pareigos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu;
  – administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės.
 2. Administracinių nusižengimų bylų teisenos eiga bei teismų praktika dėl administracinio proceso vedimo teisėtumo:
  – administracinių nusižengimų teisenos pradžia ir administracinių nusižengimų tyrimas;
  – administracinio nusižengimo protokolas ir administracinis nurodymas;
  – administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka ir ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose apskundimas pirmosios instancijos teismui;
  – administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme;
  – skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose nagrinėjimo teisinis reguliavimas;
  – apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų;
  – administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo pagrindai ir tvarka;
  – nutarimų ir nutarčių administracinių nusižengimų bylose ir administracinių nurodymų vykdymo ypatumai.

Lektorius

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas – teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams. Parengęs ir vadovavęs nacionaliniams ir tarptautiniams moksliniams projektams, dalyvavo rengiant Lietuvos nacionalinę kovos su korupcija 2015-2025 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, daugiau kaip 10 metų konsultuoja įvairias viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas korupcijos rizikos valdymo ir antikorupcinių priemonių diegimo klausimais Lietuvoje ir užsienyje (Ukraina, Moldova Kosovas, Kirgizija), šiuo metu vadovauja Nacionalinei antikorupcijos asociacijai (NACA).

Paskelbęs daugiau kaip 40 mokslinių darbų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavęs ir skaitęs pranešimus virš 60 tarptautinių mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje, stažavosi JTO, ESBO, CEPOL ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Mokslinių interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcija teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Seminaro medžiaga ir pažymėjimai

Asmenys, dalyvavę seminare gaus dalijamąją paskaitų medžiagą ir dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Pažymime, kad Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) nuo 2013 m. sausio 2 d. KSU yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, o nuo 2017 m. balandžio 27 d. yra įtrauktas į Lietuvos advokatūros akredituotų institucijų sąrašą.

Registracija

[contact-form-7 id=”9213″]

Kontaktai

El. p.: krc@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI