fbpx

Ekonomikos magistras
Nuolatinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių/anglų kalba
Vilnius
Priėmimas nevykdomas

Asmenybei, kuri...

domisi kultūra ir kūryba,

yra kūrybinės visuomenės dalis,

domisi inovacijomis ir jų pritaikymu kasdieninėje veikloje,

turi analitinio mąstymo gebėjimų,

išsiskiria nestandartišku, kritišku mąstymu.

Nori tapti...

geidžiamu specialistu ar vadovu Lietuvos ir Europos valdžios institucijose ir jų ekonominio planavimo bei programavimo padaliniuose, taip pat vešiojo sektoriaus institucijose, kurios formuoja kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą,

ekspertu valstybės, verslo ir mokslo institucijose ir nacionaliniu, ir europiniu, ir pasauliniu mastu, siejant su tarptautinių projektų rengimu ir įgyvendinimu.

Nori gebėti...

moksliškai analizuoti situaciją ir ją sieti su dinamiškai kintančia aplinka,

suprasti kūrybos visuomenės procesus, juos ekonomiškai realizuoti, modeliuoti,

vykdyti kūrybos ekonomikos mikro ir makro ekonominius tyrimus,

planuoti, analizuoti ir efektyviai spręsti šiuolaikinės ekonomikos uždavinius

formuoti kūrybinių produktų ir paslaugų pasiūlą

sėkmingai dalyvauti tarptautiniuose kūrybos ekonomikos tyrimuose, Europos kūrybinių ir kultūrinių industrijų strategijų kūrime.

Apie programą

Šiandien vieningai sutariama, kad regiono, šalies arba net viso kontinento ekonominis stabilumas ir konkurencingumas priklauso nuo labai skirtingų žmogaus veiklų. Mokslo tyrimai įrodo, kad ekonominius pokyčius lemia daug mažų ir iš pirmo žvilgsnio atrodytų net šalutinių veiklų, tokių kaip žinių ekonomika, medijų ekonomika, meno ekonomika, technologijų ekonomika ir panašiai. Kadangi visos veiklos nėra izoliuotos viena nuo kitos, todėl bendrąjį ekonominį veiklų ryšį supranta, planuoja, geba tinkamai paaiškinti tik kūrybos ekonomikos specialistas. Jis integraliai stebi ir tiria kūrybos visuomenės procesus, juos ekonomiškai modeliuoja ir realizuoja, vykdo  mikro ir makro ekonomikos tyrimus, kompleksiškai sprendžia ekonomikos uždavinius, gausiai apimančius net naujausią kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą ir jų kuriamą pridėtinę vertę.

Kūrybos ekonomika yra labai svarbi kultūra. Ji tampa inovatyvių idėjų pagrindu, tiesioginiu paslaugų, marketingo ir prekių ženklų plėtotės veiksniu. Kultūros plėtra ir kultūrinių aplinkų formavimas yra svarbiausia kūrybinės bei inovacinės veiklos sąlyga, šiuolaikinėje ekonomikoje sukurianti vis didesnę pridėtinę vertę. Kultūra yra kūrybinės visuomenės varomoji jėga, kuri organiškai papildo ir pratęsia žinių ekonomikos inovacinį ir technologinį potencialą. Šiuo požiūriu kultūra kaip kūrybinės ekonominės veiklos bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų pamatas tampa būtinu bet kurio į ateities perspektyvą orientuoto specialisto kompetencijos atributu.

Kūrybos ekonomikos specialistų poreikį taip pat nusako Europos sąjungos dokumentai, moksliniai forumai, statistinių duomenų ir tyrimų gausa. Labiausiai akcentuojamas Europos kūrybinės visuomenės kūrimas, kaip vienas iš strateginių prioritetų, leidžiančių siekti konkurencingumo globalizacijos sąlygomis visose kūrybos ekonomikai svarbiuose sektoriuose.

Studijuojami dalykai:

Komunikacijos ir informacijos teisė / Kūrybinės paslaugos ir rinkos / Kūrybinių industrijų plėtra / Kūrybinių ir kultūrinių industrijų marketingas / Kūrybos ekonomika Europos Sąjungoje / Kūrybos ekonomikos tyrimai ir ekonometrija / Makroekonomika (pažengusiems) /  Mikroekonomika (pažengusiems)

Pasirenkamieji dalykai:

Kultūros finansavimas / Kultūros ir medijų ekonomika / Kūrybinio verslo įmonių ekonomika ir vadyba / Vaizdakryptės inovacijos

Reikalavimai

Į Kūrybos ekonomikos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines 1) Ekonomikos krypties, 2) Socialinių mokslų srities ir 3) Humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas. Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Kūrybos ekonomikos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos.