fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Philosophy.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Asakavičiūtė, Vaida; Valatka, Vytis. Martin Buber’s dialogical communication: life as an existential dialogue = Martino Buberio dialoginė komunikacija: gyvenimas kaip egzistencinis dialogas // Filosofija Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslo akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2020, t. 31, Nr. 1, p. 51-60.
 2. Grincevičienė, Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius, Jonas; Grincevičienė, Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity = Farmakogenetikos etiniai aspektai: kūrybingumo poreikis // Filosofija.
  Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2015, T. 26, Nr. 3, p. 230-238.
 3. Valatka, Vytis. Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society = Kinikų etikos principų kūrybiniai įvaizdinimai ir jų aktualumas šiuolaikinėje visuomenėje // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2016,
  T. 27, Nr. 1, p. 61-69.
 4. Valatka, Vytis. Logic at Old Vilnius University: an example of the integrative coexistence of different intellectual discourses // Studies in East European Thought. Dordrecht : Springer Netherlands. ISSN 0925-9392. eISSN 1573- 0948. 2017, 69, 2, p. 131-142. D
 5. Valatka, Vytis. Philosophical considerations: economical, epistemological, cultural and social issues = Filosofiniai svarstymai: ekonominiai, epistemologiniai, kultūriniai ir socialiniai klausimai // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2019, t. 30, Nr. 1, p. 1-7. D
 6. Valatka, Vytis. Philosophical reflections: Cognitive, political and social aspects = Filosofiniai apmąstymai: kognityviniai, politiniai ir socialiniai aspektai // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2021, t. 32, Nr. 3, p. 187-193.
 7. Asakavičiūtė, Vaida; Valatka, Vytis. Existential communication as the basis for authentic human existence in Karl Jaspers’s philosophy = Экзистенциальное общение как основа подлинного человеческого существования в философии Карла Ясперса // Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Tomsk : Tomsk State University. ISSN 1998-863X. eISSN 2311-2395. 2019, № 47, p. 129-136.
 8. Asakavičiūtė, Vaida; Valatka, Vytis. Interpretations of communication as dialogue existence in Søren Kierkegaard’s philosophy = Коммуникации как интерпретации диалогического существования в философии Серена Кьеркегор // Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Tomsk : Tomsk State University. ISSN 1998-863X. eISSN 2311-2395. 2020, № 58, p. 135-142.
 9. Valatka, Vytis. Antikos kinikų iššūkis šiuolaikiniam pasauliui: vaistai chroniškai civilizacijos ligai gydyti = : The challenge of ancient cynics to contemporary world: remedy for the chronic disease of civilization // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 66, p. 42-48.
 10. Valatka, Vytis. Antroji scholastinė filosofija: tarpcivilizacinio dialogo paieška = The second scholasticism: searching for intercivilizational dialogue // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 97, p. 37-43.
 11. Valatka, Vytis. Apibrėžimas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 81, p. 62-69.
 12. Valatka, Vytis; Asakavičiūtė, Vaida. Ethical-cultural maps of classical Greek philosophy: the contradiction between nature and civilization in ancient cynicism // Cultura. International journal of philosophy of culture and axiology. Frankfurt am Main : Peter Lang Gmbh. ISSN 1584-1057. eISSN 2065-5002. 2019, vol. 16, iss. 1, p. 39-53.
 13. Valatka, Vytis; Asakavičiūtė, Vaida. The philosophy of international law of Modern Scholasticism: the theory of just war // Juridical tribune. Bucuresti : Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2247-7195. eISSN 2248-0382. 2022, vol. 12, iss. 3, p. 317-328.
 14. Valatka, Vytis. Etinė kultūrinė Antikos kinikų kartografija: prigimties ir civilizacijos žemėlapių prieštara // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 22-31.
 15. Valatka, Vytis. Įrodymas kaip medija scholastinėje mokslo teorijoje // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2014, Nr. 80, p. 27-34.
 16. Valatka, Vytis. Įstatymų funkcijos interpretacija M. P. Foucault teisės filosofijoje = The interpretation of function of positive law in legal philosophy of M. P. Foucault // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 57 (spalis – gruodis), p. 75-82.
 17. Valatka, Vytis. Keistoji kinikų logika : prieštaravimo, netiesos ir apibrėžimo negalimumas = The Strange Logic of Cynical School : Impossibilities of Contradiction, Falsehood and Definition // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, [Nr.] 62, p. 35-44.
 18. Valatka, Vytis. Kinikų etika : maištas prieš antikinę moralę // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 59 (balandis-birželis), p. 20-27.
 19. Valatka, Vytis. Kinikų etinis maištas: skurdo apologija, idealizacija ir ideologija = The ethical uprising of cynicism: apology, idealization and ideologization of poverty // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 60 (liepa-rugsėjis), p. 27-35.
 20. Valatka, Vytis. Kinikų etinis maištas : vidinė laisvė, begėdystė, idealios visuomenės modelis ir askezė = The ethical uprising of cynicism : internal freedom, impudence, model of ideal society and asceticism // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, [Nr.] 61, p. 78-88.
 21. Valatka, Vytis. Kūrybinės technologijos Antikos filosofijoje: Kinikų mokyklos atvejis = Creative technologies in Antique philosophy: the case of Cynicism // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 89, p. 6-13.
 22. Valatka, Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos. Vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje = Interactions between creative communications and media culture. Images and identities in mediated culture // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 88, p. 50-60.
 23.  Valatka, Vytis. Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos : vizualumo tarpkultūriniai kontekstai // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 82, p. 24-32.
 24. Valatka, Vytis. Legal philosophy of Modern Scholasticism: rights of nations as a means of intercultural dialogue // Juridical tribune – tribuna juridica. Bucharest : Bucharest Academy of Economic Studies. ISSN 2247-7195. eISSN 2248-0382. 2018, Vol. 8, iss. 2, art. no. 18, p. 553-563.
 25. Valatka, Vytis. Logikos statuso, objekto bei kilmės interpretacijos scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje = Interpretations of the status and object of logic in scholastic logic in Lithuania in the second half of the 16th century // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. Vilnius. ISSN 0868-7692. 2003, Nr. 33, p. 14-26.
 26. Valatka, Vytis. Metaloginis lygmuo Jokūbo Ortizo logikos paskaitose: tarp tomizmo ir okamizmo = Metalogical level in the lectures on logic by Diego Ortiz: between Thomism and Occamism // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, [Nr.] 71, p. 25-34.
 27. Valatka, Vytis. Mokslų klasifikacija, hierarchija ir subordinacija scholastinėje mokslo teorijoje = Classification, hierarchy and subordination of sciences in the scholastic theory of science // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868- 7692. 2017, Nr. 92, p. 26-32.
 28. Valatka, Vytis. Pamirštoji kinikų mokykla : etinis intelektualizmas // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58 (sausis-kovas), p. 26-35.
 29. Valatka, Vytis. Pirmasis filosofinio ugdymo Lietuvoje etapas: tarp scholastikos ir naujojo mokslo // Logos. ISSN 0868-7692. 2013, [Nr.] 77, p. 29-39.
 30. Valatka, Vytis. Pirmasis logikos amžius Lietuvoje : loginis universalijų teorijos lygmuo = The first century of logic in Lithuania: the logical level of the theory of universals // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2007, Nr. 52 (liepa – rugsėjis), p. 39-46.
 31. Valatka, Vytis. Scholastinė logika Lietuvoje: eklektizmas ir santykis su Renesanso ir naujųjų amžių filosofija ir logika = Scholastic logic in Lithuania: Eclecticism and relation with philosophy and logic of Renaissance and New Ages // Logos. Vilnius : VO “Logos”. ISSN 0868-7692. eISSN 0868-7692. 2022, Nr. 112, p. 49-56.
 32. Valatka, Vytis. Scholastinė logika Lietuvoje: pradžios klausimas ir metodas = Scholastic logic in Lithuania: the question of beginning and applied method // Logos. Vilnius : VO “Logos”. ISSN 0868-7692. 2020, Nr. 102, p. 6-13.
 33.  Valatka, Vytis. Scholastinė logika Lietuvoje: struktūra, objektas ir forma = Scholastic logic in Lithuania: structure, object and form // Logos. Vilnius : VO “Logos”. ISSN 0868-7692. eISSN 0868-7692. 2021, Nr. 108, p. 39-45.
 34. Valatka, Vytis. The history of logic in lithuania: the theory of universals in the 16th century = Logikos istorija Lietuvoje: universalijų teorija XVI amžiuje // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. 2009, T. 20, Nr. 3, p. 173-181.
 35. Valatka, Vytis. Vidurinysis terminas scholastinėje mokslo teorijoje: savarankiška medija? // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, p. 56-63.
 36. Valentukevičienė, Marina; Valatka, Vytis. An interdisciplinary learning approach to ecological business: using examples of best practice = Interdisciplinarni pristup učenju ekološkog poslovanja: korištenje najboljih primjera prakse // Management: Journal of contemporary management issues: Special issue. Split : University Split. ISSN 1331-0194. eISSN 1846-3363. 2020, vol. 25, p. 131-142.
 37. Valatka, Vytis. Pirmasis logikos amžius Lietuvoje : gnoseologinis universalijų teorijos lygmuo = The First century of logic in Lithuania: the gnoseological level of theory of universals // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Logos. ISSN 0868-7692. 2006, Nr. 46 (balandis – birželis), p. 72-78.
 38. Valatka, Vytis. Pirmasis logikos amžius Lietuvoje : ontinis universalijų problemos lygmuo = The First Age of Logic in Lithuania : The Ontological Level of the Problem of Universals // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2005, Nr. 42, p. 25-34.
 39. Valatka, Vytis. Tarptautinės teisės aiškinimas antrojoje scholastinėje filosofijoje = The interpretation of international law in second scholasticism // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86), p. 37-42.
 40. Valatka, Vytis. Teiginio elementų aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje = Interpretation of elements of proposition in scholastic logic in Lithuania in the second half of the 16th century // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. 2005, Nr. 1.
 41. Valatka, Vytis. The challenge of ancient cynics to contemporary world: the return to the natural virtue of temperance = Antikos kinikų iššūkis šiuolaikiniam pasauliui: grįžimas prie prigimtinės saikingumo dorybės // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo
  Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1171-1180.
 42. Valatka, Vytis. Wiiliams Jamesas:pragmatizmo samprata // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus
  universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 1997, T. 51, p. 57-69.
 43. Babickienė, Zofija; Valatka, Vytis. Kultūrų dialogas: tapatumo problemos // Mokslo Lietuva. Vilnius : Mokslininkų laikraštis. ISSN 1392-7191. 2012, Nr. 8(474) (balandžio 19).
 44. Valatka, Vytis; Asakavičiūtė, Vaida. Analysis of cognitive media in the scholastic philosophy of the Grand Duchy of Lithuania // Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития :
  Материалы Пятой международной научной конференции (19–20 ноября 2020 года, г. Минск) / Ин-т философии НАН Беларуси. Минск : Изд. „Четыре четверти”, 2020. ISBN 9789855814321. p. 49-51.
 45. Valatka, Vytis. Etinė socialinės pažangos dimensija : antikos kinikų pamokos = Ethical dimension of social progress: the lessons of antique cynicism // Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 1005-1013.
 46. Valatka, Vytis. Intelekto antrojo veiksmo aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje = The interpretation of the second operation of the human intellect in scholastic logic in Lithuania in the second half of the sixteenth century // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. Vilnius. ISSN 0868-7692. 2004, Nr. 38, p. 33-40.
 47. Valatka, Vytis. Intelekto trečiojo veiksmo aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje = The interpretation of the third operation of human intellect in scholastic logic in Lithuania in the second half of the sixteenth century // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. Vilnius. ISSN 0868-7692. 2004, Nr. 39, p. 21-30.
 48. Valatka, Vytis. Keturių pirmųjų Aristotelio kategorijų interpretavimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje = The interpretation of the first four predicaments in scholastic logic in Lithuania in the second half of the sixteenth century // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. Vilnius. ISSN 0868-7692. 2004,
  Nr. 36, p. 86-94.
 49. Valatka, Vytis. Metafizika klasikinėje lietuvių poezijoje. Tarp ir anapus dviejų aušrų = Metaphysics in the classical Lithuanian poetry. Between and beyond two dawns // Komparatyvistikos studijos. [T.] 1(5), Literatūros ir kitų menų sąveika : straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. ISBN 9955698020. p. 283-
  290.
 50. Valatka, Vytis. Mokslo koncepcija scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje = The conception of science in scholastic logic in Lithuania in the 2nd half of the 16th century // Filosofija. Sociologija : Filosofija. Sociologija. Mokslotyra. Demografija. Vilnius : LMA l-kla. ISSN 0235-7186. 2002, Nr. 3, p. 10-18.
 51. Valatka, Vytis. Pierwszy wiek rozwoju logiki na Litwie : rozwiązanie problemu uniwersaliów = The first age of logic in Lithuania: the ontological level of the problem of universals // Colloquia communia. Filozofia na Litwie : Diachronia i synchronia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek. ISSN 0239-6815. 2006, T. 1-2(80-81), p. 58-67.
 52. Valatka, Vytis. Predikabilių, antepredikamentų ir postpredikamentų interpretacija scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje = Interpretation of predicables, antepredicaments and postpredicaments in scholastic logic in Lithuania in the second half of the sixteenth century // Filosofija. Sociologija : Filosofija. Sociologija. Mokslotyra. Demografija. Vilnius : LMA l-kla. ISSN 0235-7186. 2003, Nr. 3, p. 15-21.
 53. Valatka, Vytis. Priemonės tarptautiniam saugumui užtikrinti antrojoje scholastinėje filosofijoje = Methods to secure international security in the second scholastic philosophy // Suvažiavimo darbai : LKMA metrasčio priedas / Lietuvių katalikų mokslo akademija. Vilnius : Katalikų akademija. ISSN 1392-0499. 2006, T. 20, p. 65-76.
 54. Valatka, Vytis. Šešių paskutinių Aristotelio kategorijų aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje = The interpretation of six ultimate predicaments in scholastic logic in Lithuania in the second half of the 16th century // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. Vilnius. ISSN 0868-7692. 2003, Nr. 34, p. 20-29.
 55. Valatka, Vytis. Tautų teisės ir jų gynimo priemonės antrojoje scholastikoje: tarptautinės teisės teorijos pradžia // Regnum est : 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui – 20 : Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas ; atsak. red. G. Mesonis. Vilnius : Mykolo Romerio
  universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191667. p. 239-256.
 56. Valatka, Vytis. The first age of philosophy in Lithuania: the theory of universals // Philosophical-Theological Reviewer. Tbilisi : Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. ISSN 2233-3568. 2013, Nr. 2, p. 19-29.
 57. Valatka, Vytis. The very essence of universale according to Marcin Smiglecki: between aristotelianism and conceptualism // Dialogue of cultures: platonic tradition and contemporary thomism = Kultūrų dialogas: platoniškoji tradicija ir šiuolaikinis tomizmas : [The international scientific confrence, June 28-29, 2015, Klaipeda University] : selection of scientific articles. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188582. p. 27-33.
 58. Valatka, Vytis. Filosofija ir Lietuvos integracija į Europą // Mokslo Lietuva. Vilnius : Mokslininkų laikraštis. ISSN 1392-7191. 2007, Nr. 12(368) (birželio 14 – liepos 4), p. 14.
 59. Valatka, Vytis. Individualizacija // Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] VIII, Imhof – Junusas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. ISBN 5420014866. p. 90.
 60. Valatka, Vytis; Jakimenko, Virginija. Filosofija pilietinei visuomenei: M. Romerio universiteto Filosofijos katedros iniciatyva // Dialogas : nepriklausomas švietimo savaitraštis. Vilnius : Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija. ISSN 1392-1916. 2006, Nr. 20(707), p. 12.
 61. Valatka, Vytis. Jekentaitė-Kuzmickienė Leonarda // Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] XV, Mezas – Nagurskiai.
  Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. ISBN 9785420016541. p. 759. [
 62. Valatka, Vytis. Kuzmickas Bronislovas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] XI, Kremacija – Lenzo. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. ISBN 5420014866. p. 350.
 63. Valatka, Vytis. Senosios Lietuvos filosofijos pėdsakais // Mokslas ir gyvenimas : mokslo populiarinimo ir mokslo istorijos mėnesinis žurnalas. Vilnius : Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. 2005, Nr. 3(567) (kovas), p. 38-40.
 64. Valatka, Vytis. Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai // Mokslo Lietuva. Vilnius : Mokslininkų laikraštis. ISSN 1392-7191. 2005, Nr. 20(332) (lapkručio 24 – gruodžio 7), p. 10.
 65. Valatka, Vytis. The proposal of Ancient Greek Cynics to global society: the universal virtue of temperance // Identity
  and globalization : ethical implications / edited by Dalia Marija Stanciene, Irena Darginaviciene, Susan Robbins.
  Washington : The Council for Research in Values and Philosophy, 2018. ISBN 9781565183261. p. 103-109.
 66. Gaižutis, Algirdas (recenzentas); Sodeika, Tomas (recenzentas); Valatka, Vytis (recenzentas). Lietuva globalėjančiame pasaulyje = : Lithuania in the world of globalization : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir
  meno institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ; sudarytoja Dalia Marija Stančienė ; mokslinis redaktorius Jonas Balčius. Vilnius : Logos, 2006. 333 p.
 67. Bubelis, Rimgaudas; Jakimenko, Virginija; Valatka, Vytis. Logika. II dalis: silogistika, klasių logika, daugiareikšmė,
  modalinė, normų logika, nededukciniai samprotavimai : vadovėlis / atsakingasis redaktorius Rimgaudas Bubelis ;
  Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 240 p.
 68. Valatka, Vytis; Jakimenko, Virginija; Bubelis, Rimgaudas; Paltanavičius, Vytaras. Logika ir mokslo metodologija : nuotolinių studijų modulis. Vilnius : [MRU nuotolinių studijų centras], 2007. 206 p.

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai

 1. Valatka, Vytis. Antique cynicism: a world of mythos as the place where moral life unfolds // The world is composedof stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses,13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute ofHumanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : MykolasRomeris University. 2012, P. 67-68.
 2. Valatka, Vytis. Etinė socialinės pažangos dimensija: Antikos kinikų pamokos // SOCIN 2012: 1st internationalinterdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University.Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. p. 279-280.