fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Managment.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Jurgelevičius, Artūras; Tvaronavičienė, Manuela. Assessing the Impact of Human Capital’s Structure on High Value-Added Economic Sectors in European Countries: Illustration of Mining Industry // Acta Montanistica Slovaca.Kosice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788. 2021, vol. 26, iss. 1, p. 106-116.
 2. Karazijienė, Žaneta; Jurgelevičius, Artūras. Expanded concept of human capital as intangible resource at macro level// Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit. ISSN1800-5845. 2016, vol. 12, no. 4, p. 141-156.
 3. Tvaronavičienė, Manuela; Jurgelevičius, Artūras. The new concept of human capital and its impact on economy inEuropean countries = Nowa koncepcja kapitału ludzkiego i jej wpływ na gospodarkę w krajach europejskich // Polishjournal of management studies. Czestochowa : Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452. 2020, vol.22, iss. 2, p. 561-575.
 4. Karazijienė, Žaneta; Jurgelevičius, Artūras. The impact of intangible resources on economy in the EU =Nematerialiųjų išteklių poveikis Europos Sąjungos šalių ekonomikoms // Viešoji politika ir administravimas = Publicpolicy and administration. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. eISSN 2029-2872. 2017, t. 16, Nr. 2, p. 279-295.
 5. Dužinskas, Raimundas; Jurgelevičius, Artūras. 25 years on the way to market economy: progress or regression. Thecase of Lithuania // Economic and social development : 5th international scientific conference : book of proceedings :Belgrade, 10-11 April, 2014 / editors Dinko Primorac and Ana Jovancai ; Varazdin Development andEntrepreneurship Agency, Megatrend University. Varazdin : Vadea d.o.o, 2014. ISBN 9789536125081. P. 103-111.
 6. Dužinskas, Raimundas; Jurgelevičius, Artūras. Lietuvos ekonominė politika: retrospektyvi analizė ir galimybėsglobalėjančiame pasaulyje = Economic policy of Lithuania: retrospective analysis and opportunities in globalizedworld // Role of higher education institutions in society : challenges, tendencies and perspectives : academic papers =Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje : iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Alytus : Alytauskolegija. ISSN 2029-9311. 2013, Nr. 1(2), p. 60-64.
 7. Dužinskas, Raimundas; Jurgelevičius, Artūras. Nematerialaus turto samprata : ištakos, apibrėžimai, savybės irelementai // Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [Elektroninis išteklius]. Vilnius : MykoloRomerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2014, Nr. 4(2), p. 204-216.
 8. Dzemydaitė, Giedrė; Dzemyda, Ignas; Jurgelevičius, Artūras. Evaluation of the implementation of national exportdevelopement strategy : case study of the Republic of Lithuania = Nacionalinės eksporto plėtros strategijosįgyvendinimo vertinimas: Lietuvos Respublikos atvejis // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas =Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija,Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, t. 6, Nr. 1(13), p. 776-797.
 9. Jurgelevičius, Artūras; Davulis, Gediminas. The state progress strategy and economy of Lithuania // Practice andresearch in private and public sector – 2012 : conference proceedings : international scientific conference, April 26 -27, 2012. [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris university.- 1 elektron. opt. diskas. ISSN 2029-7378. 2012, p.268-278.
 10. Dzemyda, Ignas; Jurgelevičius, Artūras. Export development strategy and economy of Lithuania: the qualitativeapproach = Eksporto plėtros strategija ir Lietuvos ūkis: kokybinis požiūris // Social technologies ’11. ICT for socialtransformations : conference proceedings, Vilnius-net, November 17-18, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vilnius :Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193784. P. 169-193.
 11. Jurgelevičius, Artūras. Lietuvos ekonomikos 7 strateginės plėtros kryptys // Lietuvos ekonomikos ateities vizija,strateginiai tikslai ir valstybės misija juos įgyvendinant : jaunųjų mokslininkų ekonomistų konferencija : pranešimai /Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : LMT, 2015. ISBN 9789986080572. p. 7-17.

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai

 1. Jurgelevičius, Artūras. Three dimensions of human capital: quality, quantity & values, and its impact on the economyin European countries // Whither our economies – 2020 : International scientific conference : conference proceedings:This year, the conference WOE’20 is dedicated to the 30th anniversary of Mykolas Romeris University with the maintopic focused on: “New challenges of economics security and welfare state”. Vilnius : Mykolas Romeris University.eISSN 2029-8501. 2020, [vol.] 7, p. 5.
 2. Jurgelevičius, Artūras. Lietuvos socialinė ekonominė raida ir strateginės perspektyvos // SOCIN 2012: 1stinternational interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris Universityresearch days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas RomerisUniversity. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. p. 216. Prieiga per internetą:<http://socin2012.home.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/05/C_2012-10-23.pdf> [žiūrėta 2012-10-30]. [M.kr.: S004] [Aut. ind.: 1,000][Indėlis grupėje: 1,000]8. KITOS KNYGOS IR JŲ DALYS1.Jurgelevičius, Artūras. Žmogiškojo kapitalo dedamųjų įtakos Europos šalių kūrybinei ekonomikai vertinimas =Valuating the Impact of Human Capital‘s Components on Creative Economy in European Countries. Vilnius :Mykolo Romerio universitetas, 2019. 199 p.