fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Law. History of Law.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Civinskas, Remigijus; Dvorak, Jaroslav; Guogis, Arvydas. The administrative side of industrial relations in selected EU countries: case of posted workers // Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845. eISSN 1800-6698. 2017, vol. 13, no. 4, p. 131-147. DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-4.11.
 2. Civinskas, Remigijus; Dvorak, Jaroslav. In search of employee perspective: understanding how Lithuanian companies use employees representatives in the adoption of company’s decisions // Administrative sciences. Basel : MDPI. eISSN 2076-3387. 2019, vol. 9, iss. 4, art. no. 78, p. 1-21. DOI: 0.3390/admsci9040078.
 3. Civinskas, Remigijus; Dvorak, Jaroslav; Šumskas, Gintaras. Beyond the front-line: the coping strategies and discretion of Lithuanian street-level bureaucracy during COVID-19 // Corvinus journal of sociology and social policy. Budapest : Corvinus University of Budapest. ISSN 2061-5558. eISSN 2062-087X. 2021, vol. 12, no. 1, p. 3-28. DOI: 10.14267/issn.2062-087X.
 4. Dvorak, Jaroslav; Civinskas, Remigijus. The determinants of cooperation and the need for better communication between stakeholders in EU countries: the case of posted workers = Determinanty współpracy i potrzeby lepszej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami w krajach UE: przypadek pracowników delegowanych // Polish journal of management studies. Czestochowa : Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452. eISSN 2081-7452. 2018, vol. 18, no. 1, p. 94-106. DOI: 10.17512/pjms.2018.18.1.08.
 5. Дворак, Я.; Цивинскас, Р. Шведская модель обмена информации и партнерства среди заинтересованных субъектов: пример командированных работников = The sweden model of information exchange and partnership between stakeholders: the case of posting workers // Вопросы государственного и муниципального управления = Public administration issues. Москва : НИУ ВШЭ. ISSN 1999-5431. eISSN 2409-5095. 2019, № 1, p. 190-210.
 6. Civinskas, Remigijus; Dvorak, Jaroslav. New social cooperation model in service oriented economy: the case of employee financial participation in the Baltic states // Engineering management in production and services. Bialystok: Bialystok University of Technology. ISSN 2543-6597. eISSN 2543-912X. 2017, vol. 9, iss. 3, p. 37-50. DOI:10.1515/emj-2017-0024.
 7. Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas; Pivoras, Saulius. Context as a factor in senior civil service reform: opinions and attitudes of senior executives in Lithuania // Baltic journal of law & politics. Kaunas ; Berlin : Vytautas Magnus university ; Walter De Gruyter. ISSN 2029-0454. eISSN 2029-0454. 2016, Vol. 9, iss. 1, p. 124-152. DOI:10.1515/bjlp-2016-0006.
 8. Tamutienė, Ilona; Civinskas, Remigijus. Kauno miesto socialinių paslaugų centro klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis : indekso skaičiavimo ir interpretavimo aspektai = Customer satisfaction in services provided by the Kaunas City Centre of Social Services : aspects of index calculation and interpretation // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2015, T. 14, nr. 1, p. 91-102. DOI: 0.5755/j01.ppaa.14.1.11413.
 9. Civinskas, Remigijus. Can a senior civil servant adapt to managing by contract? Reform and civil servants’ preferences in Lithuanian government // Baltic journal of law & politics. Warsaw : Versita. ISSN 2029-0454. 2011, Vol. 4, no. 2, p. 154-186. DOI: 10.2478/v10076-011-0016-1.
 10. Civinskas, Remigijus; Dvorak, Jaroslav; Davidonis, Rytas. Lietuvos viešojo valdymo reformų institucinė sandara 2009-2012 m = Institutional arrangements for Lithuanian public management reforms 2009-2012 // Regional formation and development studies : journal of social sciences. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 2029-9370. 2015, No. 1 (15), p. 36-46. DOI: 10.15181/rfds.v15i1.977.
 11. Civinskas, Remigijus; Dvorak, Jaroslav; Šumskas, Gintaras. Medikai ir socialinių paslaugų teikėjai – Covid-19 sukeltos krizės politikų priešakinėse linijose: darbo sąlygos, jų poveikis, elgsena = Doctors and social service providers in the front line of the COVID-19 crisis policy: working conditions and their impact and behaviour // Regional formation and development studies : journal of social sciences. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 2029-9370. eISSN 2351-6542. 2021, no. 1 (33), p. 6-16.
 12. Civinskas, Remigijus; Dvorak, Jaroslav. Viešųjų paslaugų teikimo centrų steigimo galimybės Lietuvoje = The opportunities of establishment the public services centers in Lithuania // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2011, Nr. 4(57), p. 77-93.
 13. Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas. Institutional contexts of the implementation of quality initiatives in the public sectors of Finland and Lithuania // Baltic journal of law & politics. Warsaw : Versita. ISSN 2029-0454. 2009, Vol. 2, no. 2, p. 74-102.
 14. Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas. Kokybės vadybos iniciatyvų taikymo Lietuvos viešajame sektoriuje priežastys ir paskatos : administracinių laukų veikėjai ir jų interesai = Reasons and motivation for implementation of initiatives for quality management in Lithuania public sector: actors of administrative fields and their interests // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, nr.1(10), p. 25-30.
 15. Civinskas, Remigijus; Laurušonytė, Erika. Konsultavimas Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo procesuose Lietuvoje = Consulting in the processes of administering the EU structural support in Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. 2012,62, p. 25-40.
 16. Civinskas, Remigijus; Laurušonytė, Erika. Viešųjų paslaugų tobulinimas : jungtinių paslaugų centrų steigimas = Modernisation of the public services: establishment of the shared public service centres // Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2012, nr. 1(20), p. 103-110.
 17. Civinskas, Remigijus; Stašys, Rimantas. Darbuotojų finansinio dalyvavimo Lietuvoje raida ir formos: įmonių akcijų ir pelno pasidalijimo programos bei priemonės = The main forms and the development of financial participation of employees in Lithuania // Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. eISSN 2351-6569. 2021, Nr. 2 (87), p. 14-38.
 18. Civinskas, Remigijus; Tolvaišis, Leonas. Tarpbiudžetinis lėšų perskirstymas Lietuvoje: instituciniai interesai ir savivaldybių finansinis savarankiškumas = Interbudgetary redistribution of funds in Lithuania: institutional interests and financial independence of local authorities // Viešoji politika ir administravimas. Vilnius : Mykolo Romerio Leidybos centas. ISSN 1648-2603. 2006, Nr. 16, p. 87-98.
 19. Tamutienė, Ilona; Civinskas, Remigijus. Citizen surveys for local governments in Lithuania : assessing the state of public service development = Piliečių apklausos Lietuvos vietos savivaldoje: viešųjų paslaugų vystymo vertinimas // Social research = Socialiniai tyrimai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2012, nr. 3(28), p.113-120.
 20. Tamutienė, Ilona; Civinskas, Remigijus. Savanoriškos veiklos indėlio ekonominis vertinimas Lietuvoje = Economic value of volunteering in Lithuania // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2012, T. 6, nr. 1, p. 61-72.
 21. Civinskas, Remigijus. Administrative aspects of school truancy : Lithuanian case // European social work – state of the art and future challenges / ed. M.Nowak, E.Domagała-Zysk. Lublin : GAUDIUM, 2010. ISBN 9788392986805.p. 82-107.
 22. Civinskas, Remigijus. Bendruomeninių interesų raiška ir bendruomenėse teikiamos paslaugos // Socialinė ekonomika. [D.] 1, Vietos bendruomenių poreikiai ir galimybės. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955120266. p. 47-65.
 23. Civinskas, Remigijus. Disputes between jews and townspeople in Lithuania and Russia’s policies concerning jews // Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity: [Proceedings of international Conference of the Culture and History of East European Jews, April 19-21, 2005, Vilnius]. Vilnius : The Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews. ISSN 1822-4636. 2006, p. 332-360.
 24. Civinskas, Remigijus; Genys, Dainius; Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Tretjakova, Vaida. The dynamics of demographic decline and its consequences for Lithuania : viewpoints from a liberal perspective // The dynamic of demographic decline / eds. C. Bruil, P. van Schie, M. van de Velde. Brussels : European liberal forum, 2011. ISBN 9789073896000. p. 105-115.
 25. Civinskas, Remigijus; Glemža, Liudas. Kauno magistrato politinės kultūros bruožai XVIII-XIX a. sandūroje = Features of political culture of Kaunas magistracy at the end of 18th and beginning of 19th centuries // Kauno istorijos metraštis. T. 3. Kaunas : VDU, 2002. ISBN 9955530014. p. 67-80.
 26. Civinskas, Remigijus. Kauno amatininkų cechai XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje = Kaunas craftsmen guilds at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. 2008, T. 9, p. 67-79.
 27. Civinskas, Remigijus. Kauno žydų integracija į miestiečių luomą = Integration of Kaunas’ jews into the townspeople estate // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-0588. 2001, T. 28, p. 51-66.
 28. Civinskas, Remigijus; Stašys, Rimantas. Youth political participation and engagement at local level in Sweden // Oblicza partycypacji obywatelskiej młodzieży. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. ISBN 9788382090163. p. 21-42.
 29. Civinskas, Remigijus. XIX a. vidurio kauniškoji biurokratija = The Kaunas bureacracy in the middle of the 19th century // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-0588. 1997, T. 4(13), p. 29- 57.
 30. Dvorak, Jaroslav; Civinskas, Remigijus. Модели финансового участия сотрудников: опыт Европейского союза // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : XIII Международная научно-практическая конференция : Минск, 13-14 апреля 2017 года : сборник научных статей. Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2017. ISBN 9789855273678. p. 159-161.
 31. Glemža, Liudas; Civinskas, Remigijus. Kauno miesto gyventojai XVIII a. pabaigoje : skaičių kalba // Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė : [mokslinių straipsnių rinkinys]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955122913. p. 94-102.
 32. Civinskas, Remigijus. Raudondvario dvaro kasdieninio gyvenimo epizodai // Raudondvario Tiškevičių dvarų kultūrinis palikimas: straipsnių rinkinys. Kaunas : Informacijos technologijų mokymo centras, 2006. ISBN 9955720034. p. 20-26.
 33. Civinskas, Remigijus. [Recenzija] // Lietuvos etnologija : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian ethnology: studies in social antropology and ethnology. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 1392-4028. 2010, 10(19), p. 181-185.
 34. Civinskas, Remigijus. [Recenzija] // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. 2007, T. 8, p. 331-336.
 35. Civinskas, Remigijus; Glemža, Liudas. Kauno miestiečių elito kaita 1764–1831 metais : monografija = The transformation of the elite of Kaunas townspeople in 1764–1831 / Remigijus Civinskas, Liudas Glemža; Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. 310 p.
 36. Civinskas, Remigijus; Levickaitė, Vita; Tamutienė, Ilona. Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai : monografija / Remigijus Civinskas, Vita Levickaitė, Ilona Tamutienė. Vilnius : Garnelis, 2006. 151 p.
 37. Gomółka, Krystyna; Borucińska, Izabela; Civinskas, Remigijus; Stašys, Rimantas. Youth civic participation in the South Baltic region : example of Lithuania, Poland and Sweden / Krystyna Gomółka, Izabela Borucińska, Rimantas Stašys, Remigijus Civinskas. Warsaw : Poltext Ltd., 2020. 288 p.
 38. Burkšienė, Valentina; Dvorak, Jaroslav; Burbulytė-Tsiskarishvili, Gabrielė; Normantė, Inga; Dūda, Mantas; Civinskas, Remigijus. Viešosios paslaugos: iššūkiai kuriant gerovės visuomenę : mokslo studija = The public services: challenges for the building of a welfare state / Valentina Burkšienė …; Klaipėdos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. 130, [1] p.
 39. Civinskas, Remigijus; Pakštalis, Arvydas; Tranavičiūtė, Brigita. Ugniagesyba Kaune 1815-1945 metais : knyga skirta ugniagesybos Kaune 200 metų sukakčiai / Remigijus Civinskas, Arvydas Pakštalis, Brigita Tranavičiūtė. Kaunas : Kauno ugniagesių savanorių draugija, 2015. 80 p. ISBN 9786099574202.
 40. Pivoras, Saulius; Buckienė, Ernesta (autorius, disertacijos); Civinskas, Remigijus; Kaselis, Mindaugas. Lietuvos valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai: silpnos diskrecijos raiška aptarnaujant piliečius : mokslo studija = Administrative identities of street-level bureaucrats in Lithuania: Case of weak discretion in public service provision / Saulius Pivoras, Ernesta Buckienė, Remigijus Civinskas, Mindaugas Kaselis ; sudarytojas ir mokslinis redaktorius Saulius Pivoras ; Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Dodžiojo universitetas; Versus aureus.
 41. Pivoras, Saulius; Civinskas, Remigijus; Visockytė,, Ernesta. Valstybės tarnybos sistemos tobulinimas Lietuvoje : pasirinkimai, požiūriai, sandėriai / Saulius Pivoras, Remigijus Civinskas, Ernesta Buckienė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2014. 240 p.
 42. Civinskas, Remigijus; Tamutienė, Ilona; Lazauskienė, Aistė. Lietuvos jaunimo įgalinimas: situacijos analizė /Remigijus Civinskas, Ilona Tamutienė, Aistė Lazauskienė. Vilnius : Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 2014. 78 .
 43. Dvorak, Jaroslav; Civinskas, Remigijus. The use of employee financial participation in Lithuanian companies // Employee share ownership and impacts on organizational value and behavior. Hershey, PA : Business Science Reference, 2022. ISBN 9781799885573. eISBN 9781799885597. p. 35-54.
 44. Pakštalis, Arvydas; Civinskas, Remigijus; Volbikaitė, Goda; Tranavičiūtė, Brigita; Citvarienė, Daiva; Petrulionytė-Sabonienė, Justina; Brusokas, Eduardas; Norvaišienė, Jūratė. Kauno žydai / sudarytojai Daiva Citvarienė, Arvydas Pakštalis. Kaunas : Kaunas 2022, 2021. 203 p.
 45. Kamuntavičius, Rūstis; Kamuntavičienė, Vaida; Civinskas, Remigijus; Antanaitis, Kastytis. Lietuvos istorija 11-12 klasėms / Rūstis Kamuntavičius, Vaida Kamuntavičienė, Remigijus Civinskas, Kastytis Antanaitis. Vilnius : Vaga, 2000. 487 p.
 46. Gaulė, Eglė; Chlivickas, Eugenijus; Civinskas, Remigijus; Čiegis, Remigijus; Domarkas, Vladislavas; Dromantienė, Leta; Juralevičienė, Jolanta; Matusevičius, Darius; Melnikas, Borisas; Obrazcovas, Vladislavas; Palidauskaitė, Jolanta; Petrauskienė, Rūta; Petukienė, Evandželina; Sinkienė, Jolita; Pivoras, Saulius; Raipa, Alvydas; Rakauskienė, Ona Gražina; Savas, Edgaras; Damirova, Irena; Smalskys, Vainius; Staponkienė, Jurga; Šnapštienė, Rasa; Tijūnaitienė, Rigita; Žilinskas, Gintaras. Naujoji viešoji vadyba : mokomoji knyga / Eglė Backūnaitė, Eugenijus Chlivickas, Remigijus Civinskas, Remigijus Čiegis, Vladislavas Domarkas, Leta Dromantienė, Jolanta Juralevičienė, Darius Matusevičius, Borisas Melnikas, Vladislavas Obrazcovas, Jolanta Palidauskaitė, Rūta Petrauskienė, Evandželina Petukienė, Jolita Piliutytė, Saulius Pivoras, Alvydas Raipa, Ona Gražina Rakauskienė, Edgaras Savas, Irena Segalovičienė, Vainius Smalskys, Jurga Staponkienė, Rasa Šnapštienė, Rigita Tijunaitienė, Gintaras Žilinskas. Kaunas : Technologija, 2007. 393 p.
 47. Aušrotas, Ramūnas; Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Civinskas, Remigijus. Praktinės metodinės priemonės darbui su prieglobsčio prašytojais : priedas prie profesinio informavimo ir konsultavimo metodikos / Ramūnas Aušrotas, Daiva K. Kuzmickaitė, Remigijus Civinskas. Klaipėda : Informacijos parkas, 2006. 99 p.
 48. Aušrotas, Ramūnas; Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Civinskas, Remigijus. Profesinio informavimo ir konsultavimo metodika : Ramūnas Aušrotas, Daiva K. Kuzmickaitė, Remigijus Civinskas. Klaipėda : Informacijos parkas, 2006. 127 p.

Visuomenei ar ūkio subjektams suteiktos konsultacijos / Consultations provided to the public or entities

 1. Analysis of the activity and strengthening of LASS members’ activities in the project “Strengthening the LASS organization” No. NVOIS04308 (Client: VšĮ “Socialis architektas”). 2022.
 2. Conducting qualitative study “Successful society through the creation of social cooperatives in Lithuania”. Client: VšĮ Dinamika. 2022.

Dalyvavimas MTEP projektuose / Participation in R&D projects

 1. Head of Research Section. Conducting qualitative study and data analysis: “Practical participation of employees” – transfer of practical experience, promoting employee participation in the company’s activities” ” No. VS/2019/0059. Report: Civinskas, R.  Preparation of Lithuanian companies to implement practical financial employee participation schemes: monitoring and evaluation Research report, Vilnius, 1-74. 2019.
 2. Research part manager. Study: Preparation of studies on corruption prevention and sustainable development in local self-government (2 units). Studies were conducted through UAB “Pokyčių valdymas”. Client: Confederation of Industrialists. Funded from EEA project support. No. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011. 2016.