fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Communication.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Butvilas, Tomas; Bubnys, Remigijus; Colomer, Jordi; Canabate, Dolors. Dependence of Socio-Emotional
  Competence Expression on Gender and Grade for K5–K12 Students // Education sciences. Basel : MDPI. eISSN 2227-7102. 2022, vol. 12, iss. 5, 341, p. 1-14. (Social and Emotional Education in Schools). DOI:
  10.3390/educsci12050341.
 2. Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva; Butvilas, Tomas. Global pandemics and the businesses in Lithuania // Independent journal of management & production (IJM&P). San Paulo : Institute Federal Educacao, Ciencia & Tecnologia. eISSN 2236-269X. 2022, vol. 13, iss. 2, p. 860-872. DOI: 10.14807/ijmp.v13i2.1543. [DOAJ; Emerging Sources Citation Butvilas, Tomas; Kovaitė, Kristina. The expression of socio-emotional competence among younger Lithuanian adolescents as the precondition for their creativity // Creativity studies. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2345-0479. eISSN 2345-0487. 2022, vol. 15, iss. 2, p. 497-510.
 3. Neifachas, Sergejus; Butvilas, Tomas; Kovaitė, Kristina. Virtual learning environments: modeling a new learning policy strategy = Virtualios mokymosi aplinkos: naujos mokymosi politikos strategijos modeliavimas // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. eISSN 1648-665X. 2022, t. 49, p.98-114.
 4. Kovaitė, Kristina; Neifachas, Sergejus; Butvilas, Tomas. Transformation of education policy strategies and the management of virtual learning environment during COVID-19 // 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2022, art. no. bm.2022.878. ISBN 9786094762888. eISBN 9786094762895. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 153-160.
 5. Augienė, Dalia; Bobrova, Laimutė; Butvilas, Tomas. Mokytojo bendravimo kompetencija penktokų adaptacijos mokyklos kontekste = The importance of a teacher’s communicational competence for school adaptation of fifth graders // Mokytojų ugdymas = Teacher education. ISSN 1822-119X. 2005, Nr. 4, p. 25-29.
 6. Augienė, Dalia; Bobrova, Laimutė; Butvilas, Tomas. Mokytojų bendravimo kompetencija penktokų adatacijos mokykloje kontekste = The Importance of a teachers communicational competence for shool adaptation of fifth graders // Mokytojų ugdymas = Teachers education : mokslo darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2005, Nr. 4, p. 24-29.
 7. Augutavičius, Rimvydas; Butvilas, Tomas. Socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų neformaliojo ugdymo
  grindžiamoji teorija = Non formal education of adults from families at social risk: grounded theory approach // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. eISSN 2029-2775. 2018, vol. 16, no. 2, p. 240-253.
 8. Aušrinė, Gumuliauskienė; Butvilas, Tomas; Butvilienė, Jūratė. Tėvų emigraciją patyrusių vaikų globos ir socialinės gerovės užtikrinimas: ekspertų požiūris = Children’s, who have experienced parents’ emigration, guardianship and social welfare: experts’ attitudes // Jaunųjų mokslininkų darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : ŠU leidykla. ISSN 1648-8776. 2008, [Nr.] 4(20), p. 145-150.
 9. Butvilas, Tomas; Bubnys, Remigijus; Šiškuvienė, Eglė. Mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo
  integraciniai procesai ir kylančių sunkumų pedagoginė įveika // Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and processes of education. [Klaipėda] : Sveikatingumo institutas. ISSN 1822-4644. eISSN 2345-0681. 2022, Nr. 1 (34), p. 5-13.
 10. Butvilas, Tomas; Butvilė, Jūratė; Kolodziejski, Maciej. Business inside within pandemic: theoretical considerations // Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego : Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku. ISSN 0860-5637. 2020, vol.12, p. 13-22.
 11. Butvilas, Tomas. Emigracija: palikti vaikai // Acta humanitarica universitatis Saulensis : mokslo darbai. Vaikas lietuvių ir pasaulio kultūrose. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-7309. 2007, T. 5, p. 378-385.
 12. Butvilas, Tomas. Grieving children’s socialization : a brief educational research review = Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija : edukacinio tyrimo analizė // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(1), p. 126-133.
 13. Butvilas, Tomas; Juozapaitytė, Alina. Šiuolaikinė animacija vaiko pasaulyje = Contemporary animation and the childhood // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(1), p. 86-92.
 14. Butvilas, Tomas; Kołodziejski, Maciej. Creativity and Parental Involvement in Early Childhood Education in the Reggio Emilia Approach and Philosophy // Elementary Education in Theory and Practice: Mathematics and Science in Child Education. Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie. ISSN 1896-2327. eISSN 2353-7787. 2021, vol. 16, no. 3(61), p. 103-112.
  Butvilas, Tomas. Netektį patyrusių vaikų socializacija: teorinė fenomeno aptartis = : Children’s, who have experienced loss within the family, socialization: theoretical approach to the phenomenon // Mokytojų ugdymas = Teachers education. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2007, Nr. 8, p. 127-134.
 15. Butvilas, Tomas. Netektį šeimoje patyrusių pradinių klasių mokinių statusas klasėje kaip jų socializacijos veiksnys = The geieving primary school children’s status as the factors of their socialization // Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius. ISSN 1392-5016. 2006, t. 17, p. 122-131.
  Butvilas, Tomas. Pamokų apie netektį integravimas 4 klasėje: moksleivių vertybinių orientacijų kitimas = The integration of lessons about the loss in year 4: the change of ability to estimate the values // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-0340. 2001, Nr. 54, p. 38-45.
 16. Butvilas, Tomas. Postmodernizmo iššūkiai ir švietimas = Challenges of postmodernism and education // Mokytojų ugdymas = Teachers education : mokslo darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-119X. 2005, Nr. 5, p. 8-12.
 17. Butvilas, Tomas; Przybysz-Zaremba, Malgorzata; Toleikis, Šarūnas. Adherence to case-study method in students’ final thesis // Journal of educational review (JER). New Delhi : Serials Publications. ISSN 0975-4792. 2014, vol. 7,no. 3, p. 351-355.
 18. Butvilas, Tomas; Razgūnienė, Agnė. Netekties teisiniai aspektai: šeimoje netektį patyrusio vaiko saugi klasės aplinka kaip jo palankesnės socializacijos veiksnys = Legal aspects of the loss: safety within the classroom of grieving children as the factor of their socialization // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 4(106), p. 68-74.
 19. Butvilas, Tomas. Šeimoje netektį patyrusių pradinių klasių mokinių vertybių internalizacijos raiška = The Expression of value internalization among the grieving primary school children // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2005, t. 14, p. 38-48.
 20. Butvilas, Tomas. Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys = Self identification among grieving Primary School children as the factor of their Socialization // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2008, t. 20, p. 213-224.
 21. Butvilas, Tomas. Šeimoje patirtos netekties poveikis pradinių klasių mokinių elgesiui ir emociniams išgyvenimams = The influence of loss in the family on primary school children’s behavior and emotions // Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. 2005, Nr. 3, p. 11-19.
  Butvilas, Tomas. Šeimoje patirtos netekties poveikis pradinių klasių mokinių elgesiui ir emoniciniams išgyvenimams = The Influence of loss in the family on primary school childrens behavior and emotions // Jaunųjų mokslininkų darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2005, [Nr.] 3(7), p. 11-19.
 22. Butvilas, Tomas; Terepaitė, Jūratė. Tėvų emigraciją patyrusių vaikų asmenybiniai bruožai ir jų emocinį ugdymą sąlygojantys socialiniai mitai = Childrens, who have experienced parent emigration, personal features and social myths predeterming their emotional education // Jaunųjų mokslininkų darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2008, [Nr.] 1(17), p. 70-74.
 23. Butvilas, Tomas. Theoretical considerations on children grieving and psychosocial development // Journal of educational review (JER). New Delhi : Serials Publications. ISSN 0975-4792. 2014, Vol. 7, no. 2, p. 201-205.
 24. Butvilas, Tomas; Zygmantas, Janete. An etnographic case study in educational research = Etnografinė atvejo studija edukologiniame tyrime // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2011, t. 27, p. 33-42.
 25. Butvilienė, Jūratė; Butvilas, Tomas. Exploring qualitative longitudinal research and qualitative resources : the Lithuanian case // IASSIST quarterly. ISSN 0739-1137. 2011, Vol. 34 (3&4)/35 (1&2) (2010/2011), p. 67-70.
 26. Butvilienė, Jūratė; Butvilas, Tomas. Neformalusis suaugusiųjų švietimas: struktūrinio funkcionalizmo ir socialinio konflikto teorijų perspektyva = Non-formal adult education: perspectives of structural functionalism and social conflict theories // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : mokslo darbai = Studies in modern society : academic papers / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2014, Nr. 5(1), Nr. 5(1), p. 57-64.
 27. Jonynienė, Vilma Živilė; Bartkutė, Agnė; Butvilas, Tomas. Teisinis švietimas kaip prevencinė priemonė prieš patyčias mokyklose : mokinių ir mokytojų sampratos = Legal education as the prevention for bullying at schools: conceptions of students and teachers // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 217-228.
 28. Jonynienė, Vilma Živilė; Butvilas, Tomas. Psychosocial features of children adoption: theoretical approach =
  Psichosocialinės įvaikinimo apraiškos: teorinis aspektas // Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija. ISSN 1822-3338. 2010, Nr. 1, p. 37-43.
 29. Kanopienė, Vida; Mikulionienė, Sarmitė; Butvilas, Tomas. Methodology set of evaluating adults’ participation in lifelong learning process: Lithuanian case = Metodologinis pagrindas vertinant suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese: Lietuvos atvejis // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(1), p. 38-45.
 30. Kondrotaitė, Gita; Butvilas, Tomas. Socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų socializacija : patirtos netekties poveikio jų elgesiui analizė = The socialization of children from social risk families: the analysis of experienced loss influence to their behavior // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648- 4789. 2007, Nr. 6(1), p. 96-103.
 31. Kuginytė Arlauskienė, Ieva; Butvilas, Tomas. Paauglių seksualinės prievartos prevencijos prielaidos = The assumptions of preventing teenagers from the sexual abuse // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(2), p. 51-57.
 32. Masoodi, Marjan; Butvilas, Tomas. Metacognitive awareness in Iranian university studies: an overview for future direction // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. eISSN 2029-2775. 2020, vol. 18, no. 1, p. 5-26.
 33. Neifachas, Sergejus; Slušnienė, Giedrė; Butvilas, Tomas. Mokymo(si) aplinkos kaitos prasmių suvokimas: mokytojų veiklos pokyčiai kuriant pamokų turinį = Understanding the meaning of change in the learning environment: changes in teachers’ activity in creating lesson content // Studijos – verslas – visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos : tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys = Studies – business – society: present and future insights : international conference proceedings. Klaipėda : Klaipedos valstybine kolegija.
  Przybysz-Zaremba, Małgorzata; Butvilas, Tomas; Šerstobojeva, Auksė. Education of a child in an ethnically diverse family // Journal of educational review (JER). New Delhi : Serials Publications. ISSN 0975-4792. 2015, Vol. 8, no.2, p. 205-210.
 34. Przybysz-Zaremba, Małgorzata; Butvilas, Tomas. Substance abuse prevention at school // Pedagogika Społeczna = Social Pedagogy. Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. ISSN 1642-672X. 2014, Nr. 3(53), rok XIII, p. 105-117.
 35. Przybysz-Zaremba, Małgorzata; Rimkūnienė, Dalia; Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija; Butvilas, Tomas. Project based learning: the complexity, benefits, and challenges within 21st century education // Journal of educational review (JER). New Delhi : Serials Publications. ISSN 0975-4792. 2015, vol. 8, no.2, p. 211-215. [Education Source] [M.kr.: S 007,S 003] [Aut. ind.: 0,250]
 36. Rudienė, Renata; Volkovickienė, Vida; Butvilas, Tomas. Fostering creativity in early child’s education // Tiltai = Bridges = Brücken : socialiniai mokslai / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. eISSN 2351-6569. 2016, Nr. 1(73), p. 145-155.
 37. Toleikis, Šarūnas; Butvilas, Tomas. Studentų nuomonės svarba aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo procesuose // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : mokslo darbai = Studies in modern society : academic papers / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2014, Nr. 5(1), Nr. 5(1), p. 73-80.
 38. Trakšelys, Kęstutis; Przybysz-Zaremba, Malgorzata; Butvilas, Tomas. Parental inclusion Into the pedagogization of child’s environment: application of andragogy systems = Włączenie rodziców do pedagogizacji w środowisku dziecka: zastosowanie systemów andragogiki // Studia nad Rodziną. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefańa Wyszynskiego. ISSN 1429-2416. eISSN 2720-5665. 2016, vol. 20, nr 3 (40), p. 119-128.
 39. Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Butvilas, Tomas. Projektinio mokymosi įgyvendinimo iššūkiai aukštojo mokslo kontekste = Education, business and science integration: challenges in implementing project-based Learning // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives: academic papers. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2017, Nr. 1(6), p. 287-291.
 40. Butvilas, Tomas. Apie mirties kaip kaltosios ir kaltintojos retrospektyvas = About death as a prosecutor and retrospection of being blamed itself // Inter-studia humanitatis. ISSN 1822-1114. 2007, Nr.4: Kaltė kaip kultūros fenomenas, p. 61-72.
 41. Butvilas, Tomas. Artimųjų netektį išgyvenančių 7-11 metų vaikų socializacijos ypatumai = Socialization aspects of bereaved children aged 7-11 // Socialinis ugdymas : socialinė pedagoginė teorija ir praktika : 3-osios Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004. ISBN 9986384842. p. 12-18.
 42. Butvilas, Tomas; Bazilevičienė, Inga. Vaikų psichologinio saugumo tyrimas: mokyklos atvejis = Survey on children’s psychological safety: school case // Taikomoji psichologija = Contemprorary applied psychology. Vilnius : Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija. eISSN 2029-1477. 2018, Nr. 1, p. 17-26.
 43. Butvilas, Tomas; Butvilienė, Jūratė. Studijų proceso kokybės užtikrinimas kolegijose : studentų požiūrio analizė // Kolegijų vaidmuo šiuolaikiniame ugdymo ir darbo rinkos kontekste : Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2009.02.26 : [1 elektron. opt. diskas (CD-ROM]. [Šiauliai] : Šiaurės Lietuvos kolegija, 2009. ISBN 9789955859017. p. 1-3.
 44. Butvilas, Tomas; Butvilienė, Jūratė; Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija; Vasilis Vasiliauskas, Aidas. Education and business through project-based learning: a college case description // Crossing borders and creating future competences / eds.Teija-Kaisa Aholaakko … [et al.]. – (Laurea Publications, ISSN 2242-5241). Helsinki : Laurea University of Applied Sciences, 2016. ISBN 9789517994477. eISBN 9789517994484. p. 68-76. Butvilas, Tomas. Finansinio raštingumo svarba sėkmingam karjeros pasirinkimui // Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 2016, p. 1-7.
 45. Butvilas, Tomas; Grudulaitė, Lina. The authority in social work practice: meaning and ethical dilemmas // Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. 2016, vol. 1(20), p. 25-30.
 46. Butvilas, Tomas. Ką daryti, jeigu mano vaikas anksti pasitraukė iš švietimo sistemos? // Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 2016, p. 1-4.
 47. Butvilas, Tomas; Kovaitė, Kristina. Assisting ways for bereaved children: theoretical considerations on grieving, psycho-social development and possible empowerment // Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. 2016, vol. 1(20), p. 20-24.
 48. Butvilas, Tomas; Kralova, Eva; Kołodziejski, Maciej. Open Adoption and Chid’s Further Socialization // University Review. Trecin : Alexander Dubcek University of Trencin in Trencin. eISSN 1339-5017. 2021, vol. 15, iss. 3, p. 26- 31.
 49. Butvilas, Tomas; Liekienė, Birutė; Rūkienė, Rima. Migration in Lithuania: Children left behind // Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. 2018, vol. 1, iss. 24, p. 26-29. Prieiga per internetą: [žiūrėta 2019-03-29]. [M.kr.: S 005] [Aut. ind.: 0,334] 12. Butvilas, Tomas; Malinauskienė, Daiva. Preparing teachers for the school crisis management and prevention // Teorija un prakse skolotāju izglītībā II : starptautiskā zinātniskā konference 2004. gada 5.-6. aprīlis. Rīga, 2004. ISBN 9984689298. p. 483-488.
 50. Butvilas, Tomas. Netektį patyrusių pradinių klasių mokinių emociniai išgyvenimai = The emotions of grieving primary school children // Kultūra-ugdymas-visuomenė = Culture – education – society : mokslo darbai. [Kaunas], 2005. ISBN 9955448334. p. 87-91.
 51. Butvilas, Tomas. Netektį šeimoje išgyvenančių vaikų edukaciniai tyrimai = Educational research on the bereaved children ( who have experienced loss in the family) // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2004, nr. 2, p. 109-113.
  Butvilas, Tomas. Netektį šeimoje patyrusio vaiko saugi aplinka klasėje kaip socializacijos veiksnys = The Safe classroom environmet for a child suffering a loss in the family as a socialization factor // Suvažiavimo darbai XX : LKMA metraščio priedas. Vilnius : Katalikų akademija. ISSN 1392-0499. 2006, T. 20, p. 307-316.
 52. Butvilas, Tomas. Validity of Psychometric Tools in Social Sciences : Measuring Grieving Children Value System // Innovative infotechnologies for science, business and education / Vilnius business college. ISSN 2029-1035. 2009, Vol. 1 (6), p. 5.1-5.5.
 53. Butvilas, Tomas; Žilinskienė, Deimantė. The meaning of an open adoption systems management: theoretical considerations // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN 9786098308020. p. 352-359.
 54. Butvilienė, Jūratė; Butvilas, Tomas. Methodological unity within college students final thesis: when choosing a case study strategy // Innovative infotechnologies for science, business and education / Vilnius business college. Vilnius : Vilnius business college. ISSN 2029-1035. 2013, Vol. 2(15), p. 19-22.
 55. Butvilienė, Jūratė; Butvilas, Tomas. The regression model for adults participation in non-formal education: public vs. private sectors // Innovative infotechnologies for science, business and education / Vilnius business college. ISSN 2029-1035. 2013, Vol. 1(14), p. 10-14.
  Gotovtė, Airida; Butvilas, Tomas; Žilinskienė, Deimantė. Businesses within global pandemic and lockdown: Lithuanian companies’ perspective // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN 9786098308020. p. 303-314.
 56. Kairienė, Brigita; Kuginytė Arlauskienė, Ieva; Butvilas, Tomas; Prakapas, Romas. Mokinių smurto mokykloje raiškos tendencijos = The Tendencies of Children’s Violence in the School // Kultūra – Ugdymas – Visuomenė : mokslo darbai = Culture – Education – Society : research papers. Nr. 2. Kaunas : Akademija, 2007. ISBN 9789955448914. p. 169-175.
  Králová, Eva; Butvilas, Tomas. Music activities as rehabilitation measures to empower bereaved children as a socially vulnerable group = Hudobné aktivity ako rehabilitačné opatrenie na posilnenie sociálne zraniteľnej skupiny detí, ktoré utrpeli bolestnú stratu // Zdravotnícke listy. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta zdravotníctva. ISSN 1339-3022. 2015, vol. 3, no. 3, p. 82-91.
  Králová, Eva; Butvilas, Tomas. The importance of creativity through music activities in early childhood // Music and music activities for children and youth : Reviewed collection of scientific proceedings. Trenčín : Faculty of Healthcare Alexander Dubček University of Trenčín, 2016. ISBN 9788080757496. p. 11-22.
 57. Kuginytė Arlauskienė, Ieva; Butvilas, Tomas. Assumptions for preventing teenagers from sexual abuse // Collection of scientific papers 2008. Research articles : economics, communication, politics, sociology, social policy and social law / Riga Stradinš University. Riga : Riga Stradinš University, 2008. ISBN 9789984788340. p. 102-109.
 58. Markevičienė, Elena; Butvilas, Tomas. Collaboration between parents and institution (kindergarten): Reggio Emilia approach // Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny / redakcja naukowa Janusz Bielski. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015. ISBN 9788375492446. p. 447-456.
 59. Markevičienė, Elena; Butvilas, Tomas. Kuo svarbi Emilijos Redžo filosofija ugdant vaiko asmenybę = Why is the Reggio Emilia philosophy crucial in a child’s personality education? // Vaikystė ir ugdymas – 2015 : mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Edukologijos fakultetas. Ugdymo sistemų katedra. Šiauliai : BMK leidykla, 2015. eISBN 9786094680731. p. 53-58.
 60. Pocevičienė, Rasa; Augienė, Dalia; Bobrova, Laimutė; Butvilas, Tomas; Eitutytė, Daina; Lukavičienė, Vilhelmina. Penktokų adaptacijos ypatumai ir problemos // Prioritetinės Šiaulių miesto vaikų ekologijos strategijos kryptys : 1- ųjų, 5-ųjų, 11-ųjų klasių moksleivių adaptacijos problematika: būklė, esminės tendencijos, gairės ugdymo proceso tobulinimui. Šiauliai : Lucilijus, 2004. ISBN 9955655011. p. 24-59.
 61. Povilaitienė, Jūratė; Butvilas, Tomas. Vaikų sveika gyvensena užtikrinant jų socializacijos palankumą = Children‘s healthy living assuring the favorability of their socialization // Socialinis ugdymas : postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai VII : recenzuojamas tęstinis mokslo straipsnių rinkinys. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 2351-6208. 2014, [t.] 7, p. 47-52. [Lituanistika]
 62. Rudienė, Renata; Volkovickienė, Vida; Butvilas, Tomas. Pre-schoolers’ readiness for school: research of motivation // Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius : Vilnius Business College. ISSN 2029- 1035. 2017, vol. 1 (22), p. 11-13.
 63. Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Butvilas, Tomas; Ferreira, Fernando; Meidutė Kavaliauskienė, Ieva. Education, business and science integration: challenges in implementing project-based Learning // ISTEL 2017 : Proceedings of the International Symposium on Teaching, Education, and Learning, Hiroshima, Japan, July 4-6, 2017 : International Business Academics Consortium. ISSN 2409-1855. 2017, vol. 03, no. 02, p. 153-162.
 64. Bezpartochnyi, Maksym; Živitere, Marga; Riashchenko, Viktoriia; Bibilashvili, Lia; Ioan, Catalin Angelo; Ioan, Gina; Davulis, Gediminas; Vutsova, Albena; Topleva, Silviya; Bebnadze, Khatuna; Mishchuk, Igor; Butvilas, Tomas; Butvilienė, Jūratė; Vasilienė-Vasiliauskienė, Virgilija; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Rumanovská, Ľubica; Lazíková, Jarmila; Fehér, Alexander; Takáč, Ivan; Benda, Renáta; Witek, Lucyna; Szalonka, Katarzyna; Dimkow, Svetoslav; Ianioglo, Nadejda; Litvin, Aurelia; Coser, Cornel; Putuntean, Nina; Toma, Sorin-George; Marinescu, Paul; Gradinaru, Catalin; Dodonov, Оleg; Potoyalo, Yana; Miszczak, Katarzyna; Poór, József; Juhász, Timea; Imre, Madarász; Horbulák, Zsolt; Szabó, Ingrid; Antalik, Imrich; Kovács, Ildikó Éva; Dús, Miklós; Tőzsér, Györgyi Gábrielné; Vinogradov, Szergej; Kollár, Csaba; Rinkova, Stanka; Atanasova, Irina. Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses : collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. Riga : ISMA University, 2016. 196 p.
 65. Butvilas, Tomas; Butvilė, Jūratė; Arslan, Hassan. Adults Participation in Non-Formal Education: The Statistical Regression Model // An Interdisciplinary Approach to the Management of Organizations / Edited by Ali Akdemir Hasan Arslan. Bialystok : E-BWN Publication House, 2021. ISBN 9788395314230. p. 23-29.
 66. Butvilas, Tomas. Creativity based on parents‘ engagement in early child education: theoretical considerations // Rodzina – Szkoła – Środowisko społeczne – obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia) / Redakcja naukowa: Grażyna Cęcelek, Małgorzata Potoczna, Małgorzata Przybysz-Zaremba. Skierniewice : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], 2016. ISBN 9788361467687. p. 116-123.
 67. Butvilas, Tomas; Králová, Eva; Trakšelys, Kęstutis. Philosophy of education: theoretical and practical considerations // An introduction to education / edited by Hasan Arslan. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN 152750932X. eISBN 9781527509320. p. 37-62.
 68. Butvilas, Tomas. Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija : monografija = Grieving childrens socialization / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 191 p. ISBN 9789955191032.
 69. Markevičienė, Elena; Markevičiūtė, Vita; Butvilas, Tomas. The 100 languages of children: how Reggio Emilia approach encourages creativity // Transgressions in artistic education person – music – art : joint academic publication / edited by Maciej Kołodziejski. Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2016. ISBN 9788361955429. p. 121-130.
 70. Neifachas, Sergejus; Butvilas, Tomas; Vasilis Vasiliauskas, Aidas; Žilinskienė, Deimantė; Navickienė, Olga. Application of new learning policy strategies within virtual environment // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN 9786098308020. p. 330-352.
 71. Przybysz – Zaremba, Malgorzata; Butvilas, Tomas. Wokół wirtualnej agresji i przemocy w szkole – kilka uwag praktycznych = Around „virtual” aggression and bullying at school – a few practical remarks // Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży : Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych : Wybrane aspekty / redakcja naukowa Małgorzata Przybysz-Zaremba. Olsztyn : Wydawnictwo PROSPEKT PR, 2015. ISBN 9788363176167. p. 111-124.
 72. Rudienė, Renata; Volkovickienė, Vida; Butvilas, Tomas. Dignity through creatiyity in early child’s education: the kindergarten „Lazdynelis” case // Dziecko/Uczeń. Edukacja artystyczna. Terapia / redakcja naukowa Lidia Katarynczuk-Mania. Zielona Góra-Skarbona : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. ISBN 9788394446710. p. 213-228.
 73. Žibėnienė, Gintautė; Virbalienė, Rita; Merfeldaitė, Odeta; Pivorienė, Jolanta; Indrašienė, Valdonė; Prakapas, Romas; Dromantienė, Leta; Prakapienė, Dalia; Sadauskas, Justinas; Katkonienė, Agata; Butvilas, Tomas; Šerstobojeva, Auksė; Dudaitė, Jolita; Šinkūnienė, Jautrė Ramutė; Devenson, Miglė; Kirkauskienė, Rasa; Aleksienė, Vilmantė; Suboč, Violeta; Railienė, Asta; Gudžinskienė, Vida; Augutavičius, Rimvydas; Barkauskaitė Lukšienė, Živilė. Social education : current problems and perspectives / Mariusz Jędrzejko … [et al.] ; editor in chief: Leta Dromantienė, Mariusz Jędrzejko ; editorial board: Małgorzata Przybysz-Zaremba … [et al.]. ; executive secretary: Agata Katkonienė, Ewa Karolczak-Wawrzała. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 352 p. ISBN 9789955196563.
 74. Butvilas, Tomas; Butvilienė, Jūratė. Special education in Lithuania: general overview // Special education Miscellanea / by Aleksandra Siedlaczek-Szwed. Warszawa : [Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM], 2016. ISBN 9788364157295. p. 71-89. [M.kr.: S 007] [Aut. lankų sk.: 1,357] [Aut. ind.: 0,500] [Aut. ind. aut. lankais: 0,679] 2. Butvilas, Tomas; Grudulaitė, Lina; Przybysz-Zaremba, Malgorzata. The Importance of authority in social work practice with children // Special education Miscellanea / by Aleksandra Siedlaczek-Szwed. Warszawa : [Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM], 2016. ISBN 9788364157295. p. 53-70.
 75. Augustinienė, Aldona; Butvilas, Tomas; Čižauskas, Ginas; Klizienė, Irina; Krikščiūnienė, Galina. Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo bendrojo ugdymo mokyklose tyrimo rezultatai : 2016 m. ir 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklų apibendrintų įsivertinimo ir Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai pateiktų duomenų analizė / Švietimo mokslo ir sporto ministerija; Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Vilnius : Eurointegracijos projektai, 2019. 84 p.
 76. Butvilas, Tomas; Neifachas, Sergejus; Slušnienė, Giedrė. Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas : tyrimo ataskaita. Vilnius : Nacionalinė švietimo agentūra, 2022. 69 p.
 77. Butvilas, Tomas. Netekties išgyvenimų ir kai kurie socializacijos aspektai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Vilnius : UAB”Ciklonas”, 2004. 70 p. ISBN 9955497432.
 78. Butvilas, Tomas. Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7-11 metų) socializacija ir pedagoginės pagalbos strategijos = Children (age 7-11) who have experienced loss in the family – socialization and educational assistance strategies. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. 134 p.
 79. Butvilas, Tomas. Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7-11 metų) socializacija ir pedagoginės pagalbos strategijos = Children (age 7-11) who have experienced loss in the family – socialization and educational assistance strategies. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. 34 p.
 80. Butvilas, Tomas (redaktorius); Sadauskas, Justinas (redaktorius); Kurapkaitienė, Neringa (redaktorius); Katkonienė, Agata (redaktorius). Social learning methodology developed for at risk youth groups = Risk altindaki gençlik gruplari için sosyal öğrenmenin tüm adimlari / editors: Tomas Butvilas, Justinas Sadauskas. Niğde : [s.n], 2016. 107 p.
 81. Popa, Adela Elena (redaktorius); Arslan, Hasan (redaktorius); Icbay, Mehmet Ali (redaktorius); Butvilas, Tomas (redaktorius). Contextual approaches in sociology / Adela Elena Popa, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Tomas Butvilas (eds.). Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. 300 p. ISBN 9783631666074.
 82. Prakapas, Romas; Butvilas, Tomas. Mokslinio tiriamojo darbo logografika studijoms : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas ; recenzavo : Valdonė Indrašienė, Arvydas Virgilijus Matulionis, Vladas Gaidys. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 106 p. ISBN 9789955192664.
 83. Pažėrienė, Vladislava; Levickis, Vaidotas; Butvilas, Tomas. Mokinių profesinio veiklinimo metodika / Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Vilnius : Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 2014. 58 p.

Konferencijose skaityti pranešimai / Presentations at the conferences

1. Butvilas, Tomas; Augutavičius, Rimvydas. Engaging relationship within non-formal education of adult members of families at risk: grounded theory // Society. Health. Welfare : 7th international interdisciplinary scientific conference : Contemporary social dynamics and welfare : Urban and rural development perspectives : abstracts (Rīga, 10–12 October 2018) / Editor: Lolita Vilka. Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. ISBN 9789934563393. p. 177.
2. Butvilas, Tomas. Self identification as the main part within bereaved children socialization // The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [Elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2010, p. 1.
3. Butvilas, Tomas. Vaikų bendravimas virtualioje erdvėje: ypatumai ir tendencijos // Safe сhildhood in a global world : international conference, 2011 October 6 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris universitetas. 2011, p. 1.