fbpx

Verslo vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m., Vilnius
Studijos anglų kalba
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.

 

Apie programą

Antreprenerystė yra suprantama kaip gebėjimas kurti ar pastebėti gyvybingas verslo idėjas, inicijuoti jų įgyvendinimą, mobilizuoti tam reikalingus resursus, kurti naujas verslo įmones bei prisiimti su verslo plėtra susijusią riziką. Antreprenerystė kaip viena iš vadybos koncepcijų yra tikslingai orientuota į naujų įmonių (angl. start-ups) kūrimo ir vadybos poreikius, ir dėl šios priežasties reikšmingai skiriasi nuo kitų vadybos modelių, skirtų brandžių įmonių vadybai. Plačiąja prasme, antreprenerystė yra šiuolaikinės ekonomikos tipas, persmelkiantis visas sritis: mokslą, meną, kultūrą, socialinį gyvenimą.
Antreprenerystės ir vadybos studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, gebančius spręsti inovacinės žinių ekonomikos keliamus uždavinius ir iššūkius.
Programoje yra plačiai taikomi inovatyvūs, į studentus orientuoti mokymo metodai: yra derinami klasikiniai mokymo metodai (pvz., paskaitos, diskusijos) ir patyriminiai mokymo metodai (pvz., komandinis darbas, realių atvejų analizė, pilotinių/simuliacinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas, tarpdalykinis mokymasis), kuriais siekiama ne formalaus proceso įgyvendinimo, o kūrybinio ir inovatyvaus patyrimo bei rezultato.

Programos išskirtinumai

Galimybė studijas derinti su darbu

Mažos studentų grupės, individualus dėmesys studentui

Tarptautinė programa

Antreprenerystės ir vadybos programa ugdo šias kompetencijas:

 • psichologines žinias, reikalingas komandos atrinkimui, motyvavimui ir lyderystei;
 • kūrybingumo skatinimo ir vadybos metodus, būtinus naujų idėjų kūrimui;
 • finansų vadybos žinias, specifiškai orientuotas į kuriamos įmonės finansų vadybą, investicijų pritraukimą;
 • šiuolaikinių medijų ir komunikacijų žinias, reikalingas efektyviai komunikacijai ir rinkodarai, socialinių tinklų ir kapitalo kaupimui, žinių vadybai;
 • produktų ir paslaugų kūrimo modelius, reikalingus kryptingai ir efektyviai valdyti idėjų atrankos, prototipų kūrimo ir testavimo procesus;
 • šiuolaikinės žinių visuomenės koncepciją, kurios suvokimas padeda suprasti inovatyvios, kūrybingos, nuolatos besimokančios visuomenės dėsnius;
 • inovacijų vadybos modelius, būtinus naujų produktų ir paslaugų kūrimui bei plėtrai, intelektinio kapitalo kaupimui ir apsaugai, mokslo ir tyrimų komercializavimui.

Praktika

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys. Studentai praktiką atlieka šalyje veikiančiose įmonėse ir kitose organizacijose. Praktikos metu sudaromos sąlygos gilintis į įmonių ir organizacijų inovacines, kūrybines veiklas, į naujų įmonių, projektų ir iniciatyvų kūrimą, į ką tik įsikūrusių, jaunų įmonių (angl. start-ups) veiklą, įvairius neformalaus verslumo skatinimo ir ugdymo projektus, pradedančių verslininkų bendruomenių veiklą ir jų aplinką, investuotojų forumus ir pan.

Karjeros perspektyvos

Studijų dalykai

 • Antreprenerystė(verslumas)
 • Besimokanti (mokslioji) organizacija
 • El. verslo vadyba
 • Finansinė apskaita
 • Įmonių socialinė atsakomybė
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos
 • Inovacijos ir intelektinė nuosavybė
 • Inovacijų vadyba ir kūrybingumas
 • Integruotos marketingo komunikacijos
 • Investicijų ir rizikos kapitalo vadyba
 • Klasikinė etika ir modernioji lyderystė
 • Makroekonomika
 • Marketingas
 • Mikroekonomika
 • Naujų verslo įmonių kūrimas ir vadyba
 • Pasaulio ekonomika
 • Produktų ir paslaugų plėtra
 • Socialinio kapitalo vadyba
 • Statistika
 • Taikomoji matematika
 • Vadybos informacinės sistemos
 • Vadybos istorija ir teorija
 • Verslo derybos
 • Verslo finansai
 • Ir kt.

Bendradarbiavimas

Studijų metu siekiama užtikrinti sąveiką su verslu, įvairiomis pradedančiųjų verslininkų bendruomenėmis, antreprenerystės skatinimo centrais, mokslo ir technologijų parkais, inkubatoriais, rizikos kapitalo fondais ir kt. Tai lemia, jog programos studentas ir absolventas nuo pirmųjų studijų metų tampa verslo bendruomenės nariu, turi daug galimybių įsitraukti į mokslo ir verslo projektus, iniciatyvas, susipažinti ir išbandyti save įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse.

Glaudus universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – VšĮ „Saulėtekio slėnis“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, verslo įmonėmis – leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Kalba KSU bendruomenė

Dr. Artūras Jurgelevičius
Dėstytojas

Nuolat besikeičianti verslo ir ekonomikos aplinka reikalauja strateginio mąstymo, veržlumo bei inovatyvių žinių. Jei norite ugdyti šias savybes ir įsivaizduojate savo karjerą versle, vertėtų pasidomėti Antreprenerystės ir vadybos bakalauro studijų programa.

 

Interviu apie studijas čia.

Programos dėstytojai

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Dr. Artūras Jurgelevičius

null

Lekt. Mindaugas Voldemaras

null

Lekt. Adomas Vincas Rakšnys

null

Lekt. Ieva Tamošiūnė